ensuring tourist safety tips precautions in kirkland washington